Hoist Group Holding Intressenter AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 7 juli 2020

Den 7 juli 2020 instruerade Hoist Group Holding Intressenter AB (publ) (“Bolaget”) Nordic Trustee & Agency AB (publ) (“Agenten”), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån om SEK 500 000 000, upp till SEK 1 000 000 000, med ISIN SE0010101576 (“Obligationen”), att kalla till skriftligt förfarande (“Skriftliga Förfarandet”) i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen (“Obligationsvillkoren”) samt vissa ändringar i ett aktiepantavtal avseende aktierna i Bolaget, som ingåtts mellan Agenten och Bolaget (“Aktiepantavtalet”).

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 7 juli 2020 och distribuerades till innehavarna av Obligationen (“Obligationsinnehavarna”), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet beslutade om en ökning av den tillåtna storleken på Bolagets rörelsekapitalfacilitet och vissa ändringar i Aktiepantavtalet samt en marginaljustering om plus 1,00 procent per år (“Förslaget”).

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna godkänt Förslaget.

Tillräckligt många Obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en majoritet av de Obligationsinnehavarna som deltog röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren och Aktiepantavtalet träder i kraft omgående.

För en fullständig beskrivning av ändringarna i Obligationsvillkoren till följd av Förslaget, vänligen se de justerade Obligationsvillkoren som finns publicerade på Bolagets webbplats.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Lindholm, CFO, Hoist Group
Email: magnus.lindholm@hoistgroup.com

Hoist Group provides technology solutions to hotels, enabling them to manage coherent end-to-end digital journeys for their guests. Hoist Group optimizes guest services by correlating and analyzing the data that comes from its innovative Property Management & Booking Software, Managed IP Networks, Internet and TV Content as well as from many other digital touchpoints. Headquartered in Stockholm with 20 offices across EMEA, Hoist Group has nearly 500 dedicated staff serving over 8,000 unique hotels.

www.hoistgroup.com